01 - Xmas Calendar Betania

Du-te la conținut
Isus Hristos
Cartea neamului lui Isus Hristos
 Matei 1:1 Cartea neamului lui Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. 2Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iuda și fraţii lui; 3Iuda a născut pe Fares și Zara, din Tamar; Fares a născut pe Esrom; Esrom a născut pe Aram; 4Aram a născut pe Aminadab; Aminadab a născut pe Naason; Naason a născut pe Salmon; 5Salmon a născut pe Boaz, din Rahav; Boaz a născut pe Obed, din Rut; Obed a născut pe Iese; 6Iese a născut pe împăratul David. Împăratul David a născut pe Solomon, din văduva lui Urie; 7Solomon a născut pe Roboam; Roboam a născut pe Abia; Abia a născut pe Asa; 8Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe Ioram; Ioram a născut pe Ozia; 9Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe Ahaz; Ahaz a născut pe Ezechia; 10Ezechia a născut pe Manase; Manase a născut pe Amon; Amon a născut pe Iosia; 11Iosia a născut pe Iehonia și fraţii lui, pe vremea strămutării în Babilon. 12După strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel; Salatiel a născut pe Zorobabel; 13Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud a născut pe Eliachim; Eliachim a născut pe Azor; 14Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe Achim; Achim a născut pe Eliud; 15Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe Matan; Matan a născut pe Iacov; 16Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care S-a născut Isus, care Se cheamă Hristos. 17Deci,  de la Avraam până la David, sunt paisprezece neamuri de toate; de la  David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece neamuri; și de la  strămutarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece neamuri.
Isus Hristos
Ioan 3:16 Fiindcă atât  de mult a iubit
Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul
Lui Fiu, pentru ca  oricine crede în
El să nu piară, ci să aibă viaţa veșnică.

Xmas Calendar Betania Krems
Înapoi la cuprins