24 - Xmas Calendar Betania

Du-te la conținut
Isus Hristos
Asa a fost Nasterea Lui Isus Cristos
Luca 1:26 În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, 27la o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. 28Îngerul a intrat la ea și a zis: „Plecăciune ţie, căreia ţi s-a făcut mare har; Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei!” 29Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. 30Îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. 31Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un Fiu, căruia Îi vei pune numele Isus. 32El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; și Domnul Dumnezeu Îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David. 33Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, și Împărăţia Lui nu va avea sfârșit.” 34Maria a zis îngerului: „Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat?” 35Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt Se va coborî peste tine, și puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea, Sfântul care Se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. 36Iată  că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrâneţe; și ea,  căreia i se zicea stearpă, este acum în a șasea lună. 37Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere.” 38Maria a zis: „Iată, roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele tale!” Și îngerul a plecat de la ea.

Nașterea lui Isus Hristos
Luca 2:1 În vremea aceea, a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. 2Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. 3Toţi se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. 4Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminţia lui David, 5să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. 6Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. 7Și a  născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfășat în scutece și L-a  culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei.

Păstorii din Betleem
Luca 2:8 În ţinutul acela, erau niște păstori care stăteau afară, în câmp, și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. 9Și iată că un înger al Domnului s-a înfăţișat înaintea lor, și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. 10Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: 11astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. 12Iată semnul după care-L veţi cunoaște: veţi găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle.” 13Și deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: 14„Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte și pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.” 15După  ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au  zis unii către alţii: „Haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce  ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul.” 16S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și Pruncul culcat în iesle. 17După ce L-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre Prunc. 18Toţi cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. 19Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. 20Și  păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele  ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese.

Visul lui Iosif
Nașterea lui Isus Hristos
Matei 1:18 Iar nașterea lui Isus Hristos a fost așa:
Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; și, înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. 19Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia s-o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând s-o lase pe ascuns. 20Dar,  pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al  Domnului și i-a zis: „Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine  pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. 21Ea va naște un Fiu și-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.” 22Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: 23„Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și-I vor pune numele Emanuel”, care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi”. 24Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului; și a luat la el pe nevastă-sa. 25Dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu. Și el i-a pus numele Isus.

Magii la Ierusalim. Irod
Matei 2:1 După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din Răsărit la Ierusalim 2și au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit și am venit să ne închinăm Lui.” 3Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. 4A adunat pe toţi preoţii cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să Se nască Hristosul. 5„În Betleemul din Iudeea”, i-au răspuns ei, „căci iată ce a fost scris prin prorocul: 6‘Și tu, Betleeme,  ţara lui Iuda, nu ești nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile  lui Iuda; căci din tine va ieși o Căpetenie, care va fi Păstorul poporului Meu Israel.’” 7Atunci, Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. 8Apoi  i-a trimis la Betleem și le-a zis: „Duceţi-vă de cercetaţi cu  de-amănuntul despre Prunc și, când Îl veţi găsi, daţi-mi și mie de  știre, ca să vin și eu să mă închin Lui.” 9După  ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care  o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit și s-a oprit  deasupra locului unde era Pruncul. 10Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. 11Au  intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu  faţa la pământ și I s-au închinat; apoi și-au deschis vistieriile și  I-au adus daruri: aur, tămâie și smirnă. 12În urmă, au fost înștiinţaţi de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în ţara lor pe un alt drum.


Vezi Video aici  
Isus Hristos
Ioan 3:16 Fiindcă  atât  de mult a iubit
Dumnezeulumea, că a dat pe singurul
Lui Fiu,pentru ca  oricine crede în
El să nu piară, ci să aibă viaţa veșnică.

Xmas Calendar Betania Krems
Înapoi la cuprins